This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here »

Oleme uuendanud ettevõtte privaatsuspoliitikat. Sellega tutvumiseksklikkige siin.

Herbalife ja Föderaalne Kaubanduskomisjon sõlmivad reguleerimiskokkuleppe

Kokkulepe ei muuda Herbalife’i kui otsemüügiettevõtte ärimudelit

Herbalife’i direktorite nõukogu lubab Carl Icahnil omandada kuni 34,99% ringlusse lastud lihtaktsiat

Los Angeles – 15. juuli 2016 – Globaalne ettevõte tervisliku toitumise valdkonnas Herbalife Ltd. (NYSE: HLF) („Herbalife“ või „Ettevõte“) teatas reguleerimiskokkuleppe sõlmimisest Föderaalse Kaubanduskomisjoniga („FTC“ või „Komisjon“), mis lõpetab ettevõtte mitmeaastase uurimise FTC poolt. Kokkuleppe tingimused ei muuda Herbalife’i kui otsemüügiettevõtte ärimudelit ja kehtestavad selles tööstusharus oma olemuselt uued tööstandardid. Teade reguleerimisega nõustumisest lõpetab FTC Herbalife’i uurimise.

Lisaks sõlmis ettevõte Herbalife reguleerimiskokkuleppe Illinoisi osariigi peaprokuröriga, vastavalt millele maksab ettevõte selle eraldiseisva kokkuleppe raames 3 miljonit USA dollarit. Illinoisi osariigi uurimise lõpetamisel ei ole ettevõttel teada mis tahes teisi uurimisi, mida teostaksid teiste osariikide peaprokurörid.

„Sõlmitud reguleerimisekokkulepped annavad tunnistust meie ärimudeli põhjendatusest ja kinnitavad meie veendumust ettevõtte võimekusse edukalt oma äri arendada, vastasel juhul me nende tingimustega nõustunud ei oleks,“ ütleb Michael O. Johnson, Herbalife’i juhatuse esimees ja peadirektor.

Kuigi paljud komisjoni poolt esitatud väited on ettevõtte arvates ebaõiged, arvab ettevõte, et reguleerimiskokkuleppe sõlmimine on täielikult ettevõtte huvides, kuna vastasel juhul kandnuks ettevõte märkimisväärseid finantskulusid ning pikendatud kohtulik uurimine võtnuks liigselt jõudu, kuna pärast rohkem kui kaheaastast koostööd FTCga läbiviidava uurimise raamides sooviks ettevõte lihtsalt jätkata edasise tööga. Lisaks sellele võib ettevõtte juhatus nüüd suunata kõik oma jõupingutused äri arendamise jätkamisele ja uute strateegiliste ärivõimaluste uurimisele.

Ettevõtte direktorite nõukogu („Nõukogu“) kiitis ühehäälselt reguleerimiskokkuleppe heaks ja asutas vabatahtlikult nõukogu järelevalvekomitee („Komitee“), mis tagab kokkuleppe tingimuste täieliku järgimise. Lisaks sellele kutsus Nõukogu Henry Wangi, kes praegusel hetkel on peajuristi ja korporatiivse reguleerimise ja kontrolli osakonna direktori ametikohal, juhtima püüdlusi kokkulepete realiseerimiseks, andes neis küsimustes aru vahetult Komiteele. Lisaks sellele nimetati Pamela Jones Harbour, kes praegu on globaalse töö distribuutoritega ja korporatiivse reguleerimise valdkonna vanema asepresidendi ametikohal ja oli kunagi spetsiaalne täieõiguslik Föderaalse Kaubanduskomisjoni komissar, kontrollima uute algatuste teostamist kehtestatud tingimuste järgimiseks töös distribuutoritega.

Järelevalvekomitee tegevus on mõeldud täiendama Nõukogu edumeelseid algatusi, mis on suunatud sellele, et seista tööstusharu eesotsas tellijate kaitsemehhanismide pideva parandamise ja nende rahulolu taseme tõstmise vallas. Mõne viimase aasta jooksul on Nõukogu kaasanud tarbijakaitse valdkonna eksperte, et konsulteerida regulatiivsete nõuete järgimises ja edumeelsete tavade sisseviimises, mille tulemusena on ettevõte juba realiseerinud palju täiustatud garantiisid, mille nimekiri täienes tänase kokkuleppe sõlmimisega.

Reguleerimise tingimused kehtivad ainult ettevõtte müügi kohta USAs, mille osaks on umbes 20% müügi netokäibest. Reguleerimise raames on ettevõte nõustunud uute protseduuride sisseviimisega ja teatud juba toimivate poliitikate täiustamisega. Paljud kokkulepitud tingimustest on ettevõte juba üle vaadanud või on need juba toimivate tavade jätkuks ja realiseeritakse lähima 10 kuu jooksul. Kokkuleppe kaheks peamiseks komponendiks on alljärgnevad tingimused.

 1. Need, kes praegu juba kuuluvad Herbalife’i, aga samuti need, kes liituvad Herbalife’i äriga, kantakse kas privilegeeritud Partnerite kategooriasse (privilegeeritud Partneritel on õigus omandada tooteid allahindlusega) või distribuutorite kategooriasse (need, kes soovivad luua oma äri ja müüa tooteid, kasutades selleks otsemüügi mudelit). Selline meede aitab Herbalife’il efektiivsemalt jälgida mõlemat kategooriat ja võimaldab tagada neile isikutele personaalse teeninduse.
 2. Distribuutorid saavad kompensatsiooni jaemüügi fakti alusel ja peavad nende poolt teostatud tehingud dokumentaalselt kinnitama. Nende hüvitise puhul arvestatakse ka nende poolt toodete omandamist isiklikuks otstarbeks, juhul kui need ostud jäävad lubatud piiridesse. Praegu peavad Herbalife’i Sõltumatud Partnerid säilitama kviitungid ehk müügitehinguid kinnitavad dokumendid (sales transaction receipts). Mobiilsete tehnoloogiate arenedes muutub jaemüügi jälgimine veel lihtsamaks ja kiiremaks ja ettevõte on juba välja töötanud ettevõtte tehnoloogilised lahendused, sealhulgas mobiilirakenduse USA turule, mis muudab selle protsessi maksimaalselt lihtsaks ja efektiivseks.

Kokkuleppe teiste tingimuste hulgas on distribuutorite koolitusprotsessi optimeerimine; nõue esitada äriplaan ja vajadus säilitada ooteaeg tähtajaga üks aasta enne isikliku toitumisklubi avamist; tähtaja pikendamine, mille vältel distribuutor võib ettevõttele tagastada esialgse Partneri paki; kõigi saatmiskulude tasumine, mis on seotud toodete tagastamisega; toodete automaatse saatmise keeld; sõltumatute kõrvaliste organisatsioonide teostatud auditeerimised ja kaitsemehhanismide laiendamine sissetulekute taotlemise osas, sealhulgas tunduvalt täpsema informatsiooni esitamine lubatud elustiili kohta.

Oluline on märkida, et nagu ka Föderaalse Kaubanduskomisjoni otsuse puhul AMway osas 1979. aastal (In the Matter of Amway Corporation Inc., et. al. –Amway Corporation Inc. jt. asjas), arvab ettevõte, et täna kokkulepitud protseduurid on orientiiriks kogu otsemüügi ja mitmetasandilise turunduse tööstusele. Ettevõte arvab, et sellisel moel aitavad need tingimused, hoolimata sellest, et mõnedel täiendavatel tingimustel puudub oluline mõju ettevõtte äritegevusele, kaasa äritegevuse põhimõtete parandamisele kogu tegevusharu mastaabis. Näiteks võttis ettevõte kõigest mõni aasta tagasi tarvitusele tunduvalt rangemad tarbijakaitse eeskirjad toodete automaatse saatmise kohta ja praegu on sellise praktika osakaal alla 1% ettevõtte kogumüügist. Analoogilisel moel moodustab tagastatava toodangu osakaal Herbalife’i kogu müügimahust USAs kõigest 0,02%, seetõttu on oodata, et tagastatavate kaupade tagasisaatmisega seotud kulude tasumine ettevõtte poolt avaldab ettevõtte äritegevusele minimaalset mõju. Kuigi oodatakse, et nende muudatustega seotud kulud on Herbalife’i jaoks ebaolulised, viivad need kõige tõenäolisemalt märkimisväärsete muutusteni kogu tööstusharus.

Lisaks sellele, nagu juba mainiti ettevõtte informatsiooni avalikustamisel 2016. aasta 5. mail, on Herbalife nõustunud ka selle reguleerimise raames maksma FTC kasuks välja summa suuruses 200 miljonit USA dollarit.

Ühtlasi teatas ettevõtte sellest, et lubas Carl C. Icahnil ettevõttest Icahn Enterprises Holdings L. P. ja teistel temaga seotud isikutel (koos „Icahni pool“) suurendada maksimaalset positsiooni Herbalife’is 34,99%ni ettevõtte ringlusse lastud lihtaktsiatest, võrreldes eelneva limiidiga suuruses 25%. Praegu omab Icahni pool 17 miljonit Herbalife’i lihtaktsiat, mis moodustab umbes 18,3% kõigist ringlusse lastud lihtaktsiatest. Herbalife’i direktorite nõukogu, mis koosneb 13 inimesest, kaasab endiselt viis liiget, kes on määratud Icahni poolt.

„Ma olen alati uskunud Herbalife’i kindlasse alusesse ja olen väga rõõmus, et direktorite nõukogu otsustas suurendada minu positsiooni limiiti 25%lt 34,99%ni ringluses olevatest aktsiatest. Minu investeeringute edu on suurel määral otseselt seotud investeerimisobjekti igakülgse uurimisega ja sageli keerukate ja spetsiifiliste probleemide mõistmisega, millega ettevõtted kokku puutuvad,“ räägib Carl Icahn. „Ma olen absoluutselt kindel Herbalife’i peadirektoris Michael Johnsonis, nagu ka kogu juhatuses, kes meisterlikult on aidanud ettevõttel läbida kõik ebameeldivused ja katsumused, sealhulgas pareerida ulatuslikku PR-kampaaniat Herbalife’i vastu, mille algatas Bill Ackman ja milles ta korduvalt kõigile kinnitas, et ettevõte suletakse. Silmnähtavalt me jätkame äritegevusega.“

Ameerika majanduses on palju inimesi, kes otsivad võimalust saada lisasissetulekut ja need, kes eelistavad müüa Herbalife’i tooteid, ei erine neist millegi poolest. Sellised ettevõtted nagu Uber, Airbnb ja Etsy pakuvad töökatele kodanikele võimalust lisasissetulekuks madala turuletuleku lävega ja võimalusega töötada isiklikel tingimustel. Ainuüksi Ühendriikides arvatakse olevat üle 18 miljoni inimese, kes töötavad otsemüügi tööstusharus ja üle 156 miljoni tarbija, kes ostavad neilt isikutelt kaupu. Kogu ameerika 35 miljardi dollarilise käibega otsemüügi tööstusharu olemus seisneb selles, et pakkuda rahvale võimalust olla iseenda peremees, kehtestada oma isiklik töögraafik ja võtta vastu isiklikke otsuseid. Ettevõte arvab, et käesolev reguleerimiskokkulepe aitab kaasa selle olulise tööstusharu kindlustamiseks ja parendamiseks.

Tarbijate rahulolu Herbalife’i tasakaalustatud toitumise toodete ja teenuste kasutamisel on ettevõtte jaoks esmatähtis ja nagu kõik korralikud ettevõtted, on Herbalife viimase kümne aasta jooksul realiseerinud rea uusi eeskirju ja tavasid, et tagada kõigile oma tellijatele ja rohkem kui 4 miljonile privilegeeritud Partnerile ja Sõltumatule Partnerile kõige parem kogemus. Herbalife püüab endiselt töötada kõigi tellijate ja Sõltumatute Partneritega, et kindlustada erakordne teeninduse kvaliteet ja realiseerida vahendid tarbijate õiguste kaitseks.

Uurimise lõpetamiseni jõudnuna vaatab Herbalife optimistlikult tulevikku ja loodab, et need, kes on ettevõtte aktsiate osas avanud tähtajatehingute börsipositsiooni langusspekulatsioonil, tunnistavad lõpuks oma viga ja kahtluste põhjendamatust. Lisaks sellele loodab Herbalife, et tulevikus on võimalik edukalt üle elada igasugused kampaaniad, mis on suunatud turuga manipuleerimisele, isegi sellise pretsedenditu demargi, mis kestis üle kolme aasta ja läks ühele miljardärist hinnalangusspekulandile maksma sadu miljoneid dollareid, rääkimata juba märkimisväärsest kahjust mainele ja investorite usalduse kaotamisest.

Lisainformatsiooni saate veebilehelt www.Herbalife.com/StrongerThanEver.

Informatsioon ettevõtte Herbalife kohta

Herbalife on rahvusvaheline ettevõte, mis tegutseb tervisliku elustiili tööstusharus. Ettevõte asutati 1980. aastal Los Angeleses ja tänapäeval turustatakse Herbalife’i toodangut Sõltumatute Partnerite kaudu rohkem kui 90 maailma riigis.

Herbalife aitab inimestel võidelda ülekaalu ja ebatervislike toitumisharjumustega, töötades välja ja pakkudes kõrgekvaliteedilisi tooteid ja võimaldades personaalset lähenemist tasakaalustatud toitumise vallas, luues õhkkonna, mis innustab meie tarbijaid kinni pidama tervisliku toitumise harjumustest, kontrollima oma kehakaalu ning harrastama aktiivset ja tervislikku elustiili.

Praegu on ettevõtte koosseisus üle 8 tuhande kaastöötaja kogu maailmas; ettevõtte aktsiatega kaubeldakse New Yorgi fondibörsil (NYSE: HLF) ja ettevõtte müügi netokäive 2015. aastal oli 4,5 miljardit USA dollarit. Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge veebilehele Herbalife.com võiIAmHerbalife.com.

PROGNOOSIVAD AVALDUSED

Käesolev pressiteade sisaldab „prognoosivaid avaldusi“ kooskõlas 1995. aasta eraväärtpaberite kohtuvaidluste reformi seaduse Safe Harbor sätete tõlgendusega. Kuigi me arvame, et ootused, mis sisalduvad mingis meie prognoosivates avaldustes, on põhjendatud, võivad faktilised tulemused oluliselt erineda prognoositutest või eeldatavatest ükskõik millises meie prognoosivas avalduses. Meie tulevane finantsolukord ja tegevuse tulemused ning samuti igasugused prognoosivad avaldused, sealhulgas avaldatud või sisalduvad viitena meie väärtpaberikomiteele saadetud aruannetes, võivad muutuda ja sisaldada mitmeid riske ja määramatust. Allpool on esitatud kõigest mõned peamistest asjaoludest, mis võivad viia selleni, et meie tegelikud tulemused, näitajad ja saavutused või tööstusharu tulemused erinevad oluliselt hinnangutest või eeldustest, mis sisalduvad meie prognoosivates avaldustes.

 • Meie vastastikused suhted distribuutorite ja privilegeeritud Partneritega ja meie võimekus mõjutada nende tegevust;
 • meie kaastöötajate, distribuutorite või privilegeeritud Partnerit õigusvastane tegevus kehtivat seadusandlust rikkudes;
 • meie toodete või võrkturunduse organisatsioonide ebasoodne kajastamine massimeedias, sealhulgas meie võimekus rahustada turgu ja reguleerijaid kahtluste osas, kas me järgime kehtivat seadusandlust;
 • tarbijate eelistuste ja nõudluse muutused;
 • meie äri konkureeriv iseloom;
 • reglemendiküsimused meie toodete suhtes, sealhulgas valitsus- või reguleerivate organite võimalik tegevus, mis on seotud meie toodete ja võrkturunduse programmi ohutuse või efektiivsusega, sh otsemüügiturule suunatud tegevus, kus me töötame, samuti meetmed suhete reguleerimiseks Föderaalse Kaubanduskomisjoni ja Illinoisi osariigi peaprokuröriga;
 • juriidilised probleemid, millega meie võrkturunduse programm kokku puutub;
 • riskid, mis on seotud rahvusvahelise tegevusega, majanduslikud faktorid, sh valuutakursid, inflatsioonitase, tööseisakud ja konfliktid meie kõrvaliste importööridega, hinnakujunduse küsimused ja valuutade devalveerumise riskid, eriti sellistes riikides nagu Venezuela;
 • määramatus, mis on seotud otsemüügiga seotud seadusandluse tõlgendamise ja rakendamisega Hiinas;
 • meie võimetus saada vajalikke litsentse oma otsemüügiäri laiendamiseks Hiinas;
 • ebasoodsad muutused Hiina majanduses;
 • meie sõltuvus edasisest sisenemisest olemasolevatele turgudele;
 • lepingulised piirangud, mis mõjutavad meie võimekust äritegevust laiendada;
 • meie sõltuvus meie IT infrastruktuurist ja välistest tarnijatest;
 • kaubamärkide ja teiste intellektuaalomandi õiguste piisavus;
 • toodangu kontsentreeritus;
 • meie sõltuvus meie distribuutoritest või kõrgemast juhatusest, nende kaotused või surmad, mis võivad negatiivselt mõjuda meie suhetele distribuutorite või privilegeeritud Partnritega, samuti meie tegevustulemustele;
 • Ameerika seadusandlus ja teiste riikide seadusandlus, mis kohaldub meie rahvusvahelistele operatsioonidele;
 • piirangud, mis kehtestatakse meie lepinguliste kohustustega meie krediidiasutustes;
 • määramatus, mis on seotud siirdehinna arvutamise, tollilõivude, käibemaksu ja muude maksuseadustega ja nendega seotud muudatustega;
 • muudatused maksuseadustes, lepingutest või regulatiivsetes standardites või nende tõlgendamises;
 • meie privilegeeritud Partnerite ja distribuutorite maksustamine;
 • pretensioonid toodete kvaliteedile;
 • ettevõtte registreerumine Kaimanisaarte jurisdiktsioonis;
 • meie ettevõtte võimalus omandada enda aktsiaid avatud turgudel või muul moel ja
 • muudatused aktsiate maksumuses, mis on lisaks muule seotud spekulatiivse tegevusega börssidel ja lühikeste positsioonidega, mida mõned kauplejad meie lihtaktsiatele rakendavad.

Me ei võta endale kohustusi mingi prognoosiva avalduse uuendamiseks või ülevaatamiseks või täiendavaks informatsiooni avaldamiseks ükskõik milliste sündmuste või tingimuste kohta pärast pressiteate avaldamist või informeerimiseks ettenägematute sündmuste esinemisest, välja arvatud juhul, kui seda nõuab seadusandlus.

Dokumendi lähteversiooniga saab tutvuda businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20160715005374/en/et-EE | 26.05.2018 16:09:04 | NAMP2HLASPX02